Απουσίες

Χαρακτηρισμός φοίτησης ? Δικαιολόγηση απουσιών ? Υποχρεώσεις του Κηδεμόνα
ΑΡΘΡΟ 35 ΠΔ 60/06 ? ΠΔ 485/83 ΑΡΘΡΑ 1, 3 ? ΠΔ 104/79 ΑΡΘΡΟ 21
Α. Χαρακτηρισμός φοίτησης Συνέπειες
Επαρκής Ο μαθητής προσέρχεται κανονικά στις εξετάσεις Ιουνίου
Ανεπαρκής Ο μαθητής απορρίπτεται (επαναλαμβάνει τη φοίτηση)
Αριθμός απουσιών Χαρακτηρισμός
0 ? 50 Επαρκής
51 ? 114 Επαρκής εάν δικαιολογηθούν οι πάνω από τις 50
Ανεπαρκής εάν δε δικαιολογηθούν οι πάνω από τις 50
115 ? 164 Ανεπαρκής εάν δε δικαιολογηθούν οι πάνω από τις 50
Επαρκής εάν δικαιολογηθούν οι πάνω από τις 50 και ο Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας των δύο τετραμήνων σε όλα τα μαθήματα είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή κοσμιοτάτη
165 και άνω Ανεπαρκής
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας μπορεί να χαρακτηρισθεί επαρκής η φοίτηση μαθητών πρωταθλητών ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών που σημειώθηκαν λόγω συμμετοχής τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις (ΠΔ 294/80 άρθρα 1 και 6
Β. Δικαιολόγηση απουσιών
1. Απουσίες 1 ? 2 ημερών οφειλόμενες σε ασθένεια ή σε άλλους σοβαρούς οικογενειακούς λόγους: αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο εντός 10 το πολύ ημερών μετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να δικαιολογηθούν απουσίς μέχρι 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.
2. Απουσίες πέραν των δύο ημερών οφειλόμενες σε λόγους υγείας: ο κηδεμόνας υποχρεούται να προσκομίσει ο ίδιος εντός 10 το πολύ ημερώνμετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή ιδιώτη γιατρού που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.
3. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε γίνονται με κανένα τρόπο δεκτά
4. Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά δε δεσμεύουν το Σύλλογο των καθηγητών όταν ο ίδιος γνωρίζει με επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους της απουσίας του μαθητή.
5. Δε μπορούν να δικαιολογηθούν:
α. οι μεμονωμένες ή συνεχείς απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος χωρίς την άδεια του Διευθυντή. Μπορεί όμως να δικαιολογηθεί η απουσία την πρώτη ή την τελευταία ώρα αν κρίνει ο Σύλλογος ότι οφείλεται σε σοβαρούς λόγους (καιρικές συνθήκες, συγκοινωνιακές ή άλλες συνθήκες.
β. οι απουσίες από ομαδική απομάκρυνση από το σχολείο για οποιονδήποτε λόγο που προκαλεί διακοπή του μαθήματος.
6. Δεν υπολογίζονται οι δικαιολογημένες απουσίες μαθητών που οφείλονται σε:
α. ειδική αποστολή στο εξωτερικό ή εσωτερικό με εντολή Υπουργού ή Νομάρχη.
β. εργασία σχολικής φύσεως που ανατέθηκε από το Διευθυντή ή το Σύλλογο.
γ. προσέλευση στο Συμβούλιο επιλογής οπλιτών βεβαιούμενη αρμοδίως.
δ. συμμετοχή σε επίσημες αθλητικές εκδηλώσεις (με βεβαίωση της αθλητικής αρχής).
ε. ορισμένες γιορτές των Καθολικών (για μαθητές Καθολικού Δόγματος).
στ. μετεγγραφή σε (από) σχολείο άλλης πόλης (3 ημερών μόνο).
ζ. απαλλαγή από τη Γυμνστική ή Μουσική.
η. απεργία υπεραστικών λεωφορείων (με βεβαίωση του Νομάρχη).
θ. αποβολή και εφόσον ο μαθητής παρέμεινε στο σχολείο κατά τη διάρκεια της αποβολής απασχολούμενος από το Διευθυντή (απουσίες μέχρι 3 ημερών μόνο).
ι. ανάγκη μεταγγίσεως αίματος (μέχρι 24 ημερών).
ια. θεραπεία στο εξωτερικό.
Γ. Υποχρεώσεις του κηδεμόνα
1. Να παρακολουθεί τακτικά τη φοίτηση του μαθητή.
2. Να προσέρχεται στο σχολείο το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για να ενημερώνεται εγγράφως από τον υπεύθυνο Καθηγητή για τη φοίτηση του μαθητή.
3. Να προσκομίζει εμπρόθεσμα τα δικαιολογιτικά απουσίας του μαθητή.
4. Να προσέρχεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς στη Γραμματεία και να υπογράφει το Ατομικό Δελτίο του μαθητή.
Δ. Η προθεσμία για αλλαγή κατεύθυνσης ή μαθήματος επιλογής είναι μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου.